INFORMÁCIE

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská nefrologická  spoločnosť 

Sekcia detskej nefrológie

Vás pozývajú na

XII. Konferencia detskej nefrológie s medzinárodnou účasťou

14. – 15. 6. 2019, Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec

Hlavné témy

Imunitné ochorenia obličiek

Dedičné choroby obličiek, VUR

Hypertenzia

Klinické prípady z praxe

Vzácne choroby obličiek


Informácie on-line a registrácia:
www.detskanefrologia.sk
www.progress.eu.sk

Prezident konferencie

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. Prof.

Doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.

MUDr. Andrea Černianska, MPH

MUDr. Jana Popelková


Miesto konania

Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec

Kredity

Konferencia  bude zaradená  do zoznamu kreditovaných podujatí ARS CME. 

Abstrakty

zaslať do  6. 5. 2019 na e-mail: konferencia@progress.eu.sk

Pokyny pre napísanie abstraktov

 A) záhlavie

            Názov pracoviska (typ písmaTimes New Roman 12 bodov - verzálky)

            Pracovisko, v prípade viacerých pracovísk udávať číselné indexy (tučné písmo)

Priezvisko (bez titulov) + prvé písmeno krstného mena autorov + event. príslušný číselný index (typ písma kurzíva)

 B) štruktúrovaný abstrakt, obsahujúci tieto časti

            Cieľ štúdie

            Metódy

            Výsledky

            Záver

Text písať ako voľný text, nedávať ho do rámčeka (!) Textový editor: Microsoft Office Word 98 a novšie verzie (prípony: doc, docx, rtf;) Typ písma Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie jednoduché

 Rozsah 2000 znakov bez medzier (nepočítať nadpis)

 Nepoužívať žiadne formátovanie

 Do abstraktu nevkladať tabuľky, grafy, obrázky

Registračný poplatok

do 6. 5. 2019
na mieste
Lekári
25,-EUR 
30,-EUR
Sestry
10,-EUR
15,-EUR
Vstupenka na spoločné posedenie
10,-EUR
10,-EUR

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku

o prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.detskanefrologia.sk  vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Organizačný sekretariát a ubytovanie

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01  Košice

Gabriela Šujanová, Mobil: +421 918 622 533

tel.: +421 55 6806193, fax: +421 55 6806156

email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Ubytovanie


1 lôžková
2 lôžková 
Hotel Bellevue
od 89,- EUR
od 115,- EUR 

Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do 6. 5. 2019

Predbežný program konferencie 

Vedecký program

Piatok 14. 6. 2019 – 9:00 – 17:00

Sobota 15. 6. 2019 – 8:30 – 13:30